Ask us anything!

Marjan Hellraeth  |  Managing Director

Tel: +32 473 27 23 43

Email: marjan.hellraeth@aulos.be

 

Ann Geerts  |  Promotion & Administration

Tel: +32 478 87 94 17 

Email: ann.geerts@aulos.be

 

Missionarislei 66
2970 Schilde

AULOS represents national and international musicians, conductors, artists, music ensembles and music companies. AULOS is committed to provide support so that they can focus on their artistic creation.

Cookies.jpg

Cookies

NL

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

2. Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen:

 • First-party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first-party cookies.
 • Third-party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first-party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

3. Welke cookies gebruiken wij?

First-party cookies en third-party cookies.

De website van AULOS Music Management gebruiken vooral first-party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt de website van AULOS Music Management ook third-party cookies: cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van de website of de volledige website kan zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de website van AULOS Music Management de statistieken van Google Analytics gebruikt.

4. Hoe cookies beheren?

Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.
Kan het blokkeren gevolgen hebben voor je surfgemak op de website van AULOS Music Management? Ja en neen. Ook als je alle, of enkele specifieke, cookies wenst te deactiveren, kan je nog steeds naar onze website surfen. Maar, naar bepaalde, persoonlijk afgestemde kenmerken van onze website kan je wel alleen surfen door cookies te aanvaarden. Je surfervaring zal over het algemeen minder vlot verlopen wanneer je alle cookies weigert. Bepaalde (delen van) websites zullen dan misschien niet functioneren. Het is met andere woorden geen goed idee om cookies volledig te blokkeren.


Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

 • Google Chrome

Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

 • Internet Explorer

Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first-party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

 • Mozilla Firefox

Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen.

 • Safari

Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

 • Opera

Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster. 

EN

Cookies

1. What are cookies?

Cookies are small files that are saved on your computer when you visit web pages. They contain information linked to a web browser and the specific website. Cookies consist of two elements: the name and the content. They are saved in a specific folder on your hard drive and they have a unique ID and length of validity. If you return to a specific website, this page can recognise the visitor by means of the cookie and further elaborate the history. Some cookies are automatically removed when you leave the website; others remain on your computer until you delete them.

Cookies are not active, executing software, which means that they are not harmful to your computer. They are not always commercial either. Cookies are used to increase visitor-friendliness: by identifying visitors with a cookie, they do not always have to enter the same data such as login information or screen settings every time you visit the website. Moreover, cookies are used to map out the surfing behaviour of visitors. Which and how many pages are visited, via which path and how long does the visitor remain on the website? Based on these results, the website can be adapted and respond to the interests and needs of visitors of the site. For example, by showing personalised information to visitors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Which kind of cookies exist?

Often a distinction is made between:

 • First-party cookies: these are direct cookies. They are created by a website to have the web page function better. They regulate the technical part of a site, such as language choice or remembering the products in the shopping basket in an online store. The visited website creates and places first-party cookies.
 • Third party cookies: these indirect cookies are created and placed on your computer by another (third) party than the website you visit. They remember the behaviour of a surfer. Examples are social media such as Facebook or Twitter, but Google Analytics as well. This is the system used most to measure website visits. It is because of these cookies in particular that website owners have to ask the explicit permission from surfers, since the changed legislation of 2012.

The legislation of 2012 does not make a distinction between first-party cookies and third-party cookies. The criterion is permission. Cookies required for the correct functioning of the site do not require permission. All other cookies do.                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Which cookies do we use?

We use first-party cookies and third-party cookies.

The website of AULOS Music Management mainly uses first-party cookies. These cookies are provided to help improve your user experience on the site. We do this by recording specific information about the user such as the language chosen, the pages visited and the duration of the visits. To use our websites to the fullest, your computer, tablet or mobile phone has to accept cookies.

The website of AULOS Music Management also use third party cookies: cookies from Google Analytics. 
Google Analytics is a free service by Google to collect statistics of websites and to represent them in detail. The website administrator thus has a clear view on visitor flows, traffic flows and page displays. This way it is possible to adapt parts of the website or the complete website to the behaviour and interests of the visitors. This is the reason why the website of AULOS Music Management uses the statistics of Google Analytics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. How to manage cookies?

You can do so by adapting your browser settings. You can choose to block cookies or to accept only cookies from specific websites. 
Can blocking cookies influence your surfing ease on the website of AULOS Music Management? Yes and no. If you want to deactivate all or only specific cookies, you can still surf to our website. But, you can surf to specific, personal properties of our website only by accepting cookies. Your surfing experience will generally be less smooth when you refuse all cookies. Some (parts of) website might not work. In other words, it is not a good idea to block all cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Below, you will find an overview of the possibilities the browsers offer to manage cookies.

 • Google Chrome

Open your browser. Click the Chrome menu and choose settings. Click display advanced settings and then the button Settings for content in the 'Privacy' section. In the 'Cookies' section you can edit your cookies settings and remove cookies.

 • Internet Explorer

Open your browser. Click Tools and then Internet options. Click the 'Privacy' section and choose the level you want with the slide control. You can also change this manually by clicking Advanced. A distinction is made between permanent direct cookies (first-party cookies), permanent indirect cookies (third party cookies) and temporary cookies (session cookies). You can remove cookies by means of the main screen of internet options.

 • Mozilla Firefox

Open your browser. Select Privacy. Set Firefox to Use adapted settings for history. To switch cookies on, put a checkmark with Accept cookies of websites. To switch off cookies, remove this checkmark. Firefox also gives you the possibility to switch off cookies of third parties (third party cookies). Furthermore, you can set for how long cookies can be kept. Click Show cookies and you can remove one or several cookies.                                                                                                                                                                          

 • Safari

Open your browser. In Safari, cookie administration is limited to one screen. In tab sheet Preferences click Privacy. You then have three possibilities to accept cookies. Via Show Cookies you can also remove cookies.

 • Opera

Open your browser. Click the Extra menu and then Preferences. Via Advanced and Cookies, you can set your cookies settings. You also have the possibility to have new cookies removed automatically when you close each Internet session. Moreover, you can decide about each cookie that is sent to your computer. You do this by clicking Ask me before accepting cookies. Each time a site wants to save a cookie, a dialog box is displayed.